חשבשבת ERP – שיפורים במהדורה 2016

 1. סריקת מסמך והצמדתו לפקודת יומן  – בפקודת יומן בשיטה המקוצרת נוסף כפתור סריקה. לחיצה על כפתור זה תביא לסריקת המסמך מהסורק/מדפסת וקישורו לפקודת היומן.
 2. פעולה קבועה של בדיקת כפילות ספקים בקליטת מנה – ניתן להגדיר שהתוכנה תסרוק באופן קבוע כפילות מסמכי ספק. הבדיקה תעשה הן בקובץ הקבוע והן בפקודות במאגר זמני. להפעלת הבדיקה באופן קבוע,  יש לסמן בתפריט  הגדרות> הגדרות חברה > הגדרות כלליות – המשך את הסעיף הפעלת בדיקת כפילות ספקים לפני קליטת מנה. הבדיקה תעשה בכל פעם שעומדים לקלוט מנה לקובץ קבוע.
 3. קוד תמחיר – אורך שדה קוד תמחיר גדל ועומד על 8 תווים.
 4. מס”בסיטיבנק – ניתן לשלוח תשלומי מסב גם לסיטיבנק. כאשר בוחרים בחלון מס”ב בכפתור חדש, מוצג בחלון מצד שמאל שדה סיטי בנק.
  סימון סעיף זה יביא לכך שבחלון הפקת התשלומים במקום פרטי המוסד יופיע השדה: מספר חשבון הבנק (סיטי בנק).
 5. שק ידני
  בהפקת שק ידני ניתן לרשום שק לתאריך היסטורי.
  בעת ההפקה מופיעה הודעה: תאריך השק קטן מתאריך המערכת. האם להמשיך?

 

 1. הדפסה מניתוח כרטיסים ידני /התאמת בנקים – במהדורה 2015 נוספה אפשרות להדפסת תנועות שסומנו להתאמה. ניתן עתה בהקשת מדפסת לבחור בין הצגה במסך להדפסה במדפסת.
 2. ניתוח כרטיסים ידני – כדי שיהיה ניתן לסגור בקלות את כרטיסי מע”מ בהתאם למה שדווח ב-874 – נוספה בניתוח כרטיסים ידני האפשרות: תנועות פתוחות לפי מס’ דוח מע”מ. כאן תוכלו להגביל את התנועות הפתוחות למזהה הפקה של דוח מע”מ ספציפי. כידוע, מס’ דוח מע”מ מוצג בתפריט 874 > פעולות נוספות > הפקות קודמות > נתוני הפקות קודמות > העמודה הראשונה מזהה הפקה.

7

 1. פחת – הגדרות פריט טבוע
  להגדרות פריט טבוע נוספו שדות המשמשים לרישום פקודות יומן לפחת.
  השדות מוצגים בעת כניסת פריט טבוע למלאי. ניתן לעדכן את השדות הבאים: חשבון חובה, חשבון זכות, קוד תמחיר. שדות אלו ישמשו כברירת מחדל ליצירת תנועות פחת.
  חשבון חובה: חשבון של פחת חשבונאי (ניתן לפתוח מספר חשבונות או להסתפק בחשבון אחד).
  חשבון זכות: חשבון נגדי לפחת חשבונאי.
  קוד תמחיר: המרכז התמחירי שבו נמצא הפריט הטבוע. לדוגמה, אם הפריט הטבוע הוא מערכת השקיה, והמערכת נמצאת בשדה מסוים, אזי השדה הוא הקוד התמחירי.
  אם בחודש הבא מעבירים את המערכת לשדה אחר משנים את הקוד בהתאם.

ניתן בעת יצירת תנועות הפחת לרשום ידנית את החשבונות הרלוונטיים.

8

 1. פקודות יומן לפחת – לתפריט הנה”ח > ניהול רכוש קבוע, נוספה האפשרות: יצירת תנועות יומן ע”ס פחת חשבונאי. מפעילים סעיף זה רק לאחר שהופעל הסעיף דוחות פחת.
  תחילה קובעים את חתך התאריכים. אם מעוניינים שכל פקודת יומן תכלול קוד תמחיר, מסמנים את הסעיף: כל תנועת יומן חייבת לכלול קוד תמחיר. שדה תמחיר בתנועת היומן יעודכן בקוד התמחיר של הפריט הטבוע, כפי שנקבע ברשומה של הפריט הטבוע.
  אם לא נרשם קוד תמחיר ברשומה של הפריט הטבוע, תנועת היומן לא תכלול קוד תמחיר.
  9
  המערכת רושמת תנועת יומן עבור כל פריט רכוש קבוע. סכום התנועה הוא הפחת החשבונאי (בניגוד לפחת מס הכנסה) של אותו פריט בתקופה שנבחרה.
  חשבון החובה והזכות הם לפי החשבונות שנקבעו ברשומת הפריט הטבוע, אם לא נקבעו חשבונות ברשומת הפריט אזי לפי הנתונים שרושמים בחלון זה.
  לסיום בוחרים בכפתור הפעלה. התנועה נרשמת למנה חדשה במאגר זמני.

 

 

 1. הלוואות – חדש
  באמצעות מערכת ניהול הלוואות מנהלים את ספר ההלוואות שהחברה נטלה או העניקה לגורמים אחרים. במערכת רושמים את נתוני ההלוואה, בודקים את לוח הסילוקין ומעדכנים את התנועות הצפויות של פרעון ההלוואה. באמצעות מערכת ניהול הלוואות ניתן לעדכן שוב את התנועות הצפויות בעקבות שינויים במדד, בשער המטבע או בריבית פריים.
  בעת רישום ההלוואה קובעים את סכום ההלוואה, סוג ההלוואה (שפיצר או קרן שווה), ריבית שנתית קבועה, מספר תשלומים, סוג ההצמדה (פריים + ריבית קבועה, מדד, מטח) ועוד.
  המערכת יוצרת תנועות יומן עבור ההלוואה כולל פריסת תשלומים צפויה. התנועות יכולות להיווצר כמנה רגילה או כמנה צפויה לבחירת משתמש.רישום ההלוואה מתבצע בחשבשבת באופן הבא:
  בתפריט הנהלת חשבונות בוחרים בסעיף ניהול הלוואות > רשימת הלוואות

  כעת יופיע החלון הבא:
  10
  לסרגל הכלים נוסף כפתור חדש. בחירה בכפתור זה תציג מסך פתיחת הלוואה חדשה:
  10A
  בצד שמאל של המסך הגדרות לפריסת ההלוואה: סכום הלוואה, סוג הלוואה (שפיצר או קרן השווה), מספר תשלומים ועוד.
  בצד ימין של המסך הגדרות המשמשות ליצירת תנועות יומן בתוכנה. התנועות ירשמו למנה רגילה או למנה צפויה לבחירתכם. הסבר מלא ניתן למצוא בקובץ העזרה של התוכנה.

 2. הרשאות למשתמשים:
  הרשאה למחירונים לכל משתמש
  בהגדרת משתמשים הסעיף צפייה במחירונים כולל כעת 3 סעיפים:
  צפייה בכל המחירונים – למשתמש לא תהיה הגבלה.
  אין הרשאת צפייה – למשתמש לא תהיה גישה למחירונים.
  צפייה חלקית בלבד – בחירה באפשרות זו מציגה את רשימת המחירונים הקיימים, ובוחרים את המחירונים המורשים למשתמש ספציפי.
  הרשאה לדוחות מס הכנסה
  –בהרשאות לדוחות קבועים נוספה האפשרות: הרשאה להפקת דוחות מס הכנסה ומע”מ. אם לא מעוניינים שלמשתמש תהיה גישה להפקת דוח מע”מ, ניכוי במקור, מקדמות וכו’ יש לנטרל הסימון מסעיף זה.
 3. חשבון מרכז בהגדרת רשת שיווק – בתוך חלון ההגדרות (רשתות שיווק > פעולות נוספות > הגדרות רשת) נוסף שדה חשבון מרכז.
 4. פתיחת מייל חשבוניות – במהדורות קודמות – היה ניתן לסמן האם לפתוח דואל לפני שליחה כדי לעיין במסמך.
  במהדורה הנוכחית הורחב השימוש. ניתן כעת לבחור את אחת האפשרויות הבאות:
  לא לפתוח
  לפתוח – מלבד חשבוניות
  לפתוח כולל חשבוניות
  ההגדרה מתבצעת בסעיף הגדרות חברה > הגדרות מלאי > הגדרות כלליות > פתיחת דוא”ל לפני שליחה.
 5. דגל תעודה מאושרת – במסך הגדרות > הגדרות מלאי > הגדרות כלליות – המשך – יש לסמן את הסעיף תעודה מאושרת כאשר החתימה הדיגיטלית מאושרת (קומסיין, פרסונל אי.די).
 6. הוספת שורה אמצעית בתיקון הזמנות. בתיקון הזמנות באמצעות דפדוף לקובץ הקבוע, פעולות נוספות > שינוי הזמנות / הצעות מחיר ניתן באמצעות תפריט הקליק הימני להוסיף שורה מעל/מתחת שורה קיימת בהזמנה.

  מיון
  – התווסף ב- 2015 Sp5 – השורות מוצגות לפי סדר ההקלדה גם אם נסגרו ע”י מסמך אחר (בעבר הוצגו כל הפרטים שנסגרו בתחילת טבלת הפריטים).
 7. חשבונית עצמית – בשדה שם חשבון נשלפים 50 תווים.
 8. הפקדות
  בהפקדת שקים והפקדת אשראי, כאשר בוחרים בכפתור קובץ קבוע מופיע חלון חתך (בעבר הופיע מסמך אחרון או ההודעה: לא נמצאו הפקדות קודמות).

  חלון חתך בהפקדת שקים
  באמצעות חלון זה ניתן לבחור הפקדה מסוימת, את כל ההפקדות או סוג הפקדה: הפקדת שקים, הוצאה מקופה.
  17
  חלון חתך בהפקדת אשראי

17A

 1. מחולל מסמכים
  שם קוד מיון
  – ניתן להוסיף שדה זה בהוסף שדה > שדה מקובץ פריטים.

 

 1. יבוא
  במסך עלויות שחרור ניתן להדפיס את עלויות השחרור גם עבור מסמך בזמני וגם כאשר ההעמסה בוטלה. בוחרים בתפריט פעולות נוספות בסעיף הדפסות > פירוט העמסות לפי רשומון יבוא. 
 2. ספירת מלאי חדשה – נכתבה מחדש.
  ספירת המלאי החדשה מורכבת מ- 2 שלבים.
  שלב א: ספירת המלאי בפועל.
  שלב ב: עדכון ספירת המלאי במחשב.ספירת המלאי:
  בשלב זה רושמים את הספירה של הפריטים.
  ניתן להפיק כמה מסמכי ספירה במקביל. כלומר, אם מספר עובדים ספרו את אותו מחסן (באיתורים שונים) או מחסנים שונים, ניתן לרשום ספירה בגין כל ספירת עובד. כמו כן, באותה ספירת מלאי פריט יכול להופיע מספר פעמים. הדבר נוח מאוד כאשר הפריט קיים במחסן במדפים/איתורים שונים. לאחר רישום הספירה ובדיקתה מבצעים סגירה לספירה.

  כעת עוברים לשלב ב’ שבו מבצעים עדכון בעקבות ספירה. העדכון מתבסס על ספירות המלאי שרשמנו בסעיף א’. כלומר, ספירת המלאי היא מעין מסמך בסיס לעדכון בעקבות ספירה.
  לקוחות שמעדיפים להמשיך לעבוד בשיטה הקודמת יכולים לעשות זאת באמצעות הלשונית ספירה – גרסה קודמת. לקבלת הסבר מלא אודות ספירת המלאי נא הקליקו על הקישור הבא: http://downloads.hash.co.il/files/NewYear2016/Stockcount%202015b.pdf.

 3. ממשקים
  הגדרת שנה – ממשק דפי בנק מזרחיבממשקים – יבוא נתוני הנהח > יבוא דפי בנק – בבחירת דף מבנק מזרחי, ניתן להגדיר את שנת הכספים אליה משתייך הקובץ.
  ההגדרה מתבצעת בחלון שבו מפעילים את הממשק לקליטת דף מבנק מזרחי, בצד שמאל של החלון בסעיף שנת הקובץ. השימוש בסעיף זה מיועד לתחילת שנת כספים שבה מנסים לקלוט תנועות משנה קודמת.

  ממשקים חדשים:
  ממשק מסמכים זמניים
  ממשקים – יבוא נתוני מלאי > יבוא מסמכים למאגר זמני.
  באמצעות ממשק זה מייבאים מסמכים לקובץ הזמני, כך שניתן לערוך בהם שינויים טרם ההפקה. מבנה הממשק זהה ליבוא תנועות מלאי.
  מסמכים שיקלטו באמצעות סעיף זה יישארו במאגר זמני עד להפקתם כמסמכים בודדים או כקבוצה (מסמכים – פעולות נוספות > פעולות מיוחדות > הפקת מסמכים מטיוטה).ממשק ספירת מלאיממשקים – יבוא נתוני מלאי > יבוא ספירת מלאי
  באמצעות ממשק זה ניתן לקלוט רשימת פריטים הכוללת: תאריך הספירה, מחסן הספירה, סוכן, סניף, פרטים, מפתח פריט, שם פריט, כמות, אצווה, איתור, פג תוקף, קוד מיון, אריזות ואיתור מהפריט.
  רשימה זו היא הספירה בפועל של פריטים עבור מחסן מסוים. במערכת החדשה של ספירת המלאי ניתן להשתמש בתנועות שנקלטו תוך בדיקה מול היתרה בפועל ורישום תנועת ההפרש.

דוחות

 1. דוח מכתבים ללקוחות – כרטסתדוחות הנה”ח > גיול חובות > מכתבים ללקוחות – להפקת דוח זה נוספה בחירה: דוח תנועות פתוחות או כרטסת.
  הבחירה קובעת אילו שדות יוצגו למשתמש.
  בהפקת דוח תנועות פתוחות הדוח מוצג לאורך.
  בהפקת כרטסת הדוח מוצג לרוחב.
  להלן רשימת השדות שהדוחות השונים כוללים:
תנועות פתוחות כרטסת
תאריך, אסמכתא, תאריך ערך, פרטים, אסמכתא 2, חובה/זכות, יתרה בנוסף לשדות המוצגים בתנועות הפתוחות יוצגו גם השדות הבאים:
כותרת, תנועה, מנה, ס”ת, חן נגדי ותמחיר.

לשונית מאפייני הדפסה:
כאשר בוחרים להדפיס במבנה כרטסת ניתן לבחור גם את אחת האפשרויות הבאות:
הדפסה הכוללת תאריך 3 או הדפסה הכוללת אסמכתא 3 – סימון אחת מהאפשרויות יביא להצגת שדה פרטים מקוצר.

כמו כן לדוח מכתבים ללקוחות נוספו האפשרויות:
הדפסת טלפון ניד מרשומת החשבון.
גלישת תוכן טור מעבר לשורה אחת.

דוח מכתבים ללקוחות במט”ח – נוספה האפשרות גלישת תוכן טור מעבר לשורה אחת.

 1. דוח התאמות בנק חד צדדיותדוח חדש. דוחות הנה”ח > התאמות בנק וניתוח כרטיסים – דוח התאמות בנק חד צידיות. יש להפיק את הדוח לאחר ביצוע התאמות בנקים. הדוח מציג את כל התנועות שנסגרו בהתאמה פנימית: הן בצד הספרים והן בצד הבנקים.
 2. דוח תכנון ותמחיר יצור – איסוף לפי הזמנות פתוחותבדוחות מלאי > תכנון ותמחיר הייצור ללשונית חתך העצים נוסף כפתור איסוף פריטים שהוזמנו ע”י לקוחות.
 3. אשף דוחות / מחולל דוחות
  ליצוא דוחות לתוכנה אחרת נוספו אפשרויות לבחור פורמט תצוגה וכיוון הצגת הנתונים בגיליון. הפורטים השונים מפורטים להלן ובהמשך ספציפית לכל לשונית. האפשרויות הן:
אינדקס פורמט
תווים מטרה
OLD** הצגה בפורמט הישן  ( 2006a SP6 המקורי).

ללא הצגה כותרות של מיון בטורים נפרדים.

LTR**

 

הצגת הגיליון משמאל לימין.
*DAT* הצגת הגיליון רק אם כותרות טורים ותנועות בדו”ח (מתאים להעברת נתונים).

 

*RTL* הצגת הגיליון מימין לשמאל אחרי יצוא לתוכנה אחרת (ODBC-(EXCEL

 

*WID* מיועד ללקוחות העובדים עם Excel 2003.

מונע גלישת שורות וחיתוך שורות בדוח.

*FUL* הצגת כותרות של מיון בטורים נפרדים.
*PIV* טבלת ציר
אינדקס כיוון
תווים מטרה
LTR** הצגת הגיליון משמאל לימין.
*RTL* הצגת הגיליון מימין לשמאל אחרי יצוא לתוכנה אחרת (ODBC-(EXCEL

 

** יצוא במבנה scv – חדש **

שיטה זו מאפשרת לייצא טבלאות של טקסט פשוט (Comma separated values).
משמש לרוב להעברת מידע מתוכנה אחת לאחרת. בסיום של רשומה (שורה) נמצא, בדומה לדוס, את התווים CR\LF.

בחירה באפשרות זו תציג את החלון הבא:

25

פורמט הפורמט הנוכחי כולל את האפשרויות הבאות:
מורחב, ברירת מחדל
טבלת ציר פירוט (*PIV*)
כיוון ברירת מחדל

משמאל לימין  (*LTR*)

מימין לשמאל  (*RTL)

 

יצוא במבנה xlsx

ליצוא במבנה xlsx נוספו 2 אפשרויות חדשות: פורמט וכיוון.

25A

פורמט מורחב, ברירת מחדל
קומפקטי, פורמט טורים   (*NEW*)
טבלה, פורמט טורים   (*DAT*)
טבלת ציר, פירוט     (*PIV*)
כיוון ברירת מחדל

משמאל לימין   (*LTR*)

מימין לשמאל   (**RTL)

 

 

יצוא במבנה xls

ליצוא במבנה xls נוספו 2 אפשרויות חדשות: פורמט וכיוון.

25B

פורמט מורחב, ברירת מחדל
מורחב, תוכן טור מלא   (*WID)
מורחב, פורמט טורים    (*FUL)
קומפקטי, ללא פורמט טורים   (*OLD*)
קומפקטי, פורמט טורים   (*NEW*)
טבלה, פורמט טורים   (*DAT*)
טבלת ציר, פירוט     (*PIV*)
כיוון ברירת מחדל

משמאל לימין   (*LTR*)

מימין לשמאל   (**RTL)

 


 

 1. קשרי לקוחות CRMדפדוף בחשבונות
  בצד שמאל של המסך בחלק העליון נוספו שתי אפשרויות חדשות:
  כל החשבונות
  חתך החשבונות

  בוחרים באפשרות חתך חשבונות בכדי להגביל את הדפדוף בין החשבונות לקבוצת כרטיסי חשבון מסוימת. כאשר מסמנים אפשרות זו מוצג החלון הבא:26

  בחלק העליון של המסך בוחרים את סוג החשבונות: לקוחות קבועים ופוטנציאליים, רק לקוחות קבועים או רק לקוחות פוטנציאליים. בהמשך קובעים את חתך החשבונות. ניתן להגביל מפתחות חשבון וקוד מיון.

  לכלול בחתך:
  בסעיף זה קובעים האם יוצגו כל הלקוחות, רק לקוחות פעילים או רק לקוחות לא פעילים.
  לבסוף בוחרים את מיון החשבונות לפי מזהה, מפתח חשבון. מסמנים את הסעיף מיון ראשוני לפי סוג חשבון אם מעוניינים לדפדף בחשבונות קבועים וחשבונות פוטנציאליים בנפרד. במקרה זה יוצגו תחילה חשבונות קבועים ולבסוף הפוטנציאליים.

  להגבלת הדפדוף בוחרים המשך. כעת יוצג החשבון הראשון שעונה על התנאי. מעבר בין החשבונות הנכללים בחתך מבצעים עם כפתורי החצים המוצגים מימין לשדה מפתח החשבון.

  פעילויות אחרונות בכלל הלקוחות
  ניתן להציג את רשימת הפעילויות ללא תלות ברישום מפתח חשבון או פתיחת רשומת פעילות.
  להצגת רשימת הפעילויות בוחרים בתפריט פעולות נוספות באפשרות פעילויות אחרונות בכלל הלקוחות.
  26A
  הקלקה על המזהה המופיע בצד ימין של הגיליון תציג את רשומת הפעילות המתאימה. ניתן לבחור אילו שדות יופיע בחלון זה באמצעות כפתור הגדרות גיליון דינמי.

  חתך הנתונים בחלון זה הוא תלוי הגדרות משתמש. כלומר, בהתאם למה שהוגדר במערכת קשרי לקוחות בסעיף פעולות נוספות > הגדרות > הגדרות כלליות> לשונית רשימת פעילויות. ניתן לבחור את חתך הפעילויות שיופיעו ע”י בחירה בכפתור שינוי חתך.

  26B

  שליחה ל Outlook
  סעיף זה מאחד את הסעיפים: שליחה ל outlook עם פרטי חשבון / איש קשר.
  וכולל גם אפשרות חדשה – צירוף מסמך.

  כאשר בוחרים בסעיף זה נפתח החלון הבא:
  26C

  סוג שליחה: בסעיף זה בוחרים האם לשלוח הפעילות ל outlook עם פרטי חשבון או עם איש קשר. ניתן לבחור בסעיף איש קשר רק אם לפעילות הנוכחית נבחר איש קשר.

  צירוף מסמך:
  ניתן לקשר לפעילות את פרטי הפעילות, הזמנה המקושרת לפעילות או הצעת מחיר המקושרת לפעילות. ניתן לבחור גם ללא צירוף מסמך. . ניתן לשלוח הצעת מחיר והזמנה רק אם המסמכים הופקו מתפריט פעולות נוספות >הזמנה מקושרת / הצעת מחיר מקושרת לפעילות.

  תזכורות
  תפריט פעולות נוספות > שינוי חתך רשומות
  לחתך פעילויות נוסף חתך לפי עדיפות שנקבעה ברשומת הפעילות.

  קבצים/מסמכים מקושרים
  בלשונית כרטסות ניתן להפיק כרטסות המציגות רשימת מסמכים: כרטסת מלאי, כרטסת הצעת מחיר, כרטסת הזמנות פתוחות ועוד. בכל אחת מהכרטסות המציגות מסמכי מלאי ניתן לקשר מסמך ספציפי לרשומת פעילות. לדוגמה: בכרטסת מלאי מציבים את הסמן על החשבונית שהופקה ללקוח וברשומת הפעילות מוסיפים הערה: נא לגבות תשלום עם מסירת החשבונית. לקישור מציבים את הסמן על השורה הרלוונטית ומקליקים בקליק ימני בעכבר. בוחרים מהתפריט בסעיף קישור מסמך לפעילות.
  26D

  להצגת המסמכים המקושרים לפעילות נוכחית או לכל פעילויות הלקוח בוחרים בלשונית קבצים/מסמכים מקושרים.
  26E